Privacyverklaring

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website beperkt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kan de website jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Google Analytics
Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor mijn contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

PRIVACYVERKLARING 2022 Heroes in Marketing

English version

What is a cookie?

We make limited use of cookies on this website. A cookie is a simple small file that is sent along with pages from this website and stored by your browser on the hard drive of your computer. The information stored therein can be sent back to the servers on a subsequent visit.

Use of persistent cookies

With the help of a permanent cookie, the website can recognize you when you visit our website again. The website can therefore be specially set to your preferences. Even if you have given permission for the placement of cookies, we can remember this by means of a cookie. This means you do not have to repeat your preferences every time, which saves you time and allows you to use our website more pleasantly. You can delete permanent cookies via the settings of your browser.

Google Analytics
This website places a cookie from the American company Google, as part of the “Analytics” service. We use this service to keep track of and to get reports on how visitors use the website. Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so, or insofar as third parties process the information on behalf of Google. We have no influence on this. We have not allowed Google to use the obtained analytics information for other Google services.

The information that Google collects is anonymized as much as possible. Your IP address is emphatically not given. The information is transferred to and stored by Google on servers in the United States. Google claims to adhere to the Privacy Shield principles and is affiliated with the Privacy Shield program of the US Department of Commerce. This means that there is an appropriate level of protection for the processing of any personal data.

Right to inspect and correct or delete your data
You have the right to request access to and correction or deletion of your data. See my contact page for this. To prevent misuse, we may ask you to identify yourself adequately. When it comes to accessing personal data linked to a cookie, you must send a copy of the cookie in question. You can find these in the settings of your browser.

Enable and disable cookies and delete them
More information about enabling, disabling and deleting cookies can be found in the instructions and/or by using the Help function of your browser.

Privacy statement 2022 Heroes in Marketing

Wie zijn wij?
ReverseAds silver partner badge

Heroes in Marketing zijn specialisten en ervaren sales en marketing mensen die bevlogen zijn over de mogelijkheden van het internet. Door continu kennis te delen en de ontwikkelingen te volgen, zorgen wij dat opdrachtgevers online top of mind zijn bij hun doelgroep.

Contact Info